Cercar

Espai Federat Altes Clubs

Informació per donar d'ALTA D'UN CLUB de dards i OFICINA D'ATENCIÓ ALS CLUBS,  amb informació per a la gestió del dia a dia del club.

 

 

ALTA CLUB

Per a dur a terme l'alta d'un Club de Dards Federat  us recomanem contactar amb la Federació Catalana de Dards (fcd@dardscatalunya.cat) per poder orientar-vos en els tràmits que s'han de realitzar i la documentació a presentar, però abans us suggerim fer una lectura a la següent informació que us ajudarà a aclarir els dubtes inicials.

Segons les caracterìstiques del Club que voleu crear, s'ha d'identificar el típus de régim en que us podeu acollir i us indicarem les pases a seguir per a presentar la documentació als registres corresponents i a la Secretaria General de l'Esport de la Gerneralitat de Catalunya.

Al marge dret trobareu una Guia Informativa (básica) i una Guia Jurídica Clubs (UFEC), que us serviran per orientar-vos inicialment.

En termes generals, us informem que en la majoria dels casos serà un club d'un nombre igual o inferior a 100 socis, i per tant podrem realitzar la inscripció d'un club esportiu en règim simplificat.

Documentació necesària pera poder iniciar l'expedient d'iscripció d'un Club Esportiu de Règim Simplificat
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de Llei de l’esport (DOGC 3199)
Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d'entitats esportives de Generalitat de Catalunya (DOGC 5587)
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (DOGC 5628)

1. Instància, en la qual es sol•licita la inscripció, adreçada al Consell Català de l’Esport.
2 còpies (1 pel Registre i 1 per l’entitat), amb signatures originals
Full de sol.licitud - Mod.11-2015 (PDF 1368 kb)

2. Acta de constitució, subscrita (amb la identificació i signatura original dels fundadors o fundadores) per un mínim de 3 persones, amb plena capacitat d’actuar.
3 còpies (2 pel Registre i 1 per l’entitat), amb signatures originals.
Acta de constitució model d'un club esportiu de Règim Simplificat - Mod.11-2015 (DOC 35kb)

 En l’acta de constitució s’ha d’acordar el següent:
 Denominació del club
 Domicili social
 Aprovació dels estatuts socials del club
 Elecció del primer president o presidenta
 Designació del secretari o secretària

3. Estatuts, adequats al Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, signats en original en el darrer full per tots els socis fundadors (amb la identificació de cadascun d’ells).
3 còpies (2 pel Registre i 1 per l’entitat), amb signatures originals
Estatuts model per a club esportiu de règim simplificat - Mod.11-2015 (DOC 77kb)

4. Relació on consti el president o presidenta i secretari o secretària del club: fent constar càrrec, nom i cognoms, domicili, telèfon i núm. de DNI, signada en original per cadascú d’ells. Els càrrecs no són acumulables.
3 còpies (2 pel Registre i 1 per l’entitat), amb signatures originals
Relació amb especificació de president/a i secretari/a - Mod.11-2015 (PDF 203 kb)

5. Fotocòpia del DNI (en vigor) de tots els socis fundadors.
1 fotocòpia per document

Cal tenir present els següents punts:
 * Sota cada signatura cal posar el núm. de DNI.
 * LA DENOMINACIÓ SOCIAL elegida restarà pendent de verificació per part del Registre d’Entitats Esportives de Catalunya, atès que no pot ésser idènticat ni prestar-se a confusió amb d’altres ja inscrites.
 * La verificació citada no tindrà efecte en el supòsit que s’hagi sol•licitat i obtingut la reserva de denominació prevista a l’article 23 del Decret 34/2010, de 9 de març, dins el termini de vigència de l’esmentada reserva.

Documentació:
Sol.licitud d'inscripció d'un club esportiu de règim simplificat: Optatiu per a clubs amb un nombre igual o inferior a 100 socis (arxius disponibles a l'apartat descàrregues).

El registre de la documentació i inscripcions:

Què és "Registre d'Entitats Esportives "?
 El Registre d'entitats esportives és una oficina pública de l'Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya que té per objecte la inscripció de les entitats esportives i l'adscripció de les seccions esportives d'entitats no esportives, que tinguin llur seu social a Catalunya.

 Són objecte d'inscripció:
 a) L'acta de constitució
 b) La denominació
 c) Els estatuts
 d) Els membres directius, els promotors i els representants legals

Inscripcions
 La inscripció en el Registre d'entitats esportives d'un club o associació, una agrupació o una federació esportives comporta llur reconeixement legal.
 La inscripció o l'adscripció al Registre d'entitats esportives és un requisit essencial per a optar als ajuts o al suport que la Generalitat de Catalunya o altres administracions públiques poden concedir.

Registre a la FCD:
Un cop finalitzats tots els tràmits el club es podrà registrar a la Federació Catalana de Dards seguint els següents pasos que es detallen aquí (veure enllaç).

 

OFICINA D'ATENCIÓ ALS CLUBS
La gestió d'un club ha d'estar al dia per garantir-ne la seva viabilitat, és per això que us deixem a continuació diversos models de documents més utilitzats:

Model Convocatòria reunió Junta Directiva / Assemblea General (.doc 12kb)
Model Acta Assamblea (.doc 11kb)
Model carta per delegar el vot (.doc 12kb)

Teniu a disposició l'OFICINA D'ATENCIÓ ALS CLUBS, que disposa d'uns serveis per ajudar-vos en el funcionament del club. A la Oficina de Clubs trobareu assessorament: fiscal, laboral, comptable, jurídic i assessorament a les subvencions i relacions administratives; programa de protecció de dades, servei de premsa i comunicació, servei d'imatge, servei lingüístic i plans de formació (consultar formació). També disposen d'espai per a fer reunions de juntes directives i assembleas.

Consulta l'Oficina de Clubs: Oficina online: oficinaclubs.cat/

Informació de les subvencions disponibles actualment: oficinaclubs.cat/subvencions/

Informació oficina de clubs per zones i comarques: 
Barcelona ciutat - Barcelona comarques - Girona - Tarragona - Lleida - Terres de l'Ebre - Alt Pirineu i Aran - Seu d'Urgell - Banyoles - Vic - Vidreres

Per a consultes presencials us podeu adreçar a les principals oficines (apart de les anteriors):

Barcelona: Rambla Guipúscoa 23-25 08018 Barcelona (Despatx 1D)
barcelonacomarques@oficinadeclubs.cat / 93 249 03 10

Girona Carrer Gaspar Casal 12, 4t 2a, 17002 Girona
girona@oficinadeclubs.cat / 872 18 08 74

Tarragona Carrer Comte de Rius, 2-8 - Entresòl, 43003 Tarragona
tarragona@oficinadeclubs.cat / 877 18 03 04

Lleida Avgda. del Segre, 7 Edifici Terraferma, 25007 Lleida
lleida@oficinadeclubs.cat / 973 07 19 66
 Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.