Cercar

Espai Federat Reglament

En aquest apartat trobareu els Estatuts de la Federació Catalana de Dards (FCD), el Reglament de Competició i el reglament específic de les competicions que ho requereixen.

Els podeu consultar a la zona de descàrrega o a continuació:

Estatuts de la FCD: Fitxer Estatuts FCD.pdf  (pdf 6300kb)

Reglament General de Competicions: Reproduït més avall i Fitxer Reglament General de Competicions  (pdf 320Kb)

 

REGLAMENT ESPECÍFIC DE COMPETICONS I PROTOCOLS:

Campionat de Catalunya: Fitxer Reglament 33è Campionat de Catalunya 2023 - Salou (pdf)

Catalunya Cup:  Reglament Catalunya CUP (pdf) -actualitzat el gener 2024-

 

Rànquing FCD (2023)
El reglament que s'utilitza des de la temporada 2020: Fitxer Reglament Destí World Masters (pdf)  (pdf 182Kb)
Revisió de Reglament 2024: punt 12.- Per determinar les posicions a la classificació es tindrà en compte els resultats obtinguts a tots els rànquing participants menys un. És a dir, si s'ha participat a tot els puntuables no es tindrà en compte el puntuable amb menys puntuació assolida per l'esportista, i si no s'ha participat a la totalitat dels puntuables, es tindran en compte tots.

Rànquing FCD #Dardsenlínia:
El reglament i protocol de joc en vigor des de la temporada 2020-21.dardscatalunya.cat/../raquing-fcd-dards-enlinia 2020-21  (actualitzat 2020-10-11)

 

Lliga Catalana: Reglament de la Lliga Catalana a partir de 2023-24 (pdf)
Actes en format excel i pdf (els dos formats es poden obrir amb "Google Docs" app des del mòbil)
Consultar un model d'acta complimentat aquí.

Lliga Catalana Indivdual: competició en línia individua.Fitxer Reglament i protocol de joc de la Lliga Catalana Individual (pdf 810kb).

 

Antidopatge: Agència Mundial Antidopatge (ENG/ESP) - Comissió Antidopatge de Catalunya (CAT)
Codi Mundial Antidopatge. Llista de Prohibicions. Gener 2016 (pdf 256 Kb)

Manual de l'Anotador  Consultar al següent enllaç aquí (web).

Reglament Selecció Catalana de Dards - document (pdf 179kb) / Acord Esportiu Selecció Catalana de Dards pdf.

Protocol i Sol·licitud de cessió de material esportiu de la FCD - document Protocol pdf / Sol·licitud pdf

Protocol represa de competicions de dards: Pla d'actuació per evitar el contagi per Covid-19: documentació i pasos a seguir aquí.

 

--

Reglament que és d'aplicació des de la temporada 2011-2012 fins a l'actualitat:

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS

Art. 1.- Les competicions es disputaran segons els llocs, dates i horaris que la Federació Catalana de Dards determini.
Les regles sobre el tipus de joc de què es tracti hauran de ser les reconegudes internacionalment o les regles que específicament desenvolupi la Federació per mitjà de els seus Comitès Tècnics.

Art. 2.- Per l'inici dels encontres han d'estar presents els components de tots els equips, i actuarà com a delegat aquell que cada equip hagi designat aquest efecte a la Federació Catalana de Dards. Els delegats seran els únics interlocutors en les relacions entre els equips durant el joc i amb la Federació. Qualsevol discrepància o dubte, els jugadors de cada equip hauran de dirigir-se als seus respectius delegats. En cas d'absència d'aquest, assumirà la funció de delegat el jugador de major edat, llevat que la Federació nomeni un àrbitre per l’encontre, que substituirà en totes les funcions als delegats.

Art. 3.- Per part dels delegats, es procedirà a comprovar la identitat dels participants, la pertinença d’aquests als Clubs que realitzen l’encontre, i realitzar el sorteig per escollir el tipus d’alineació de cada equip. Tots els participants deuen estar obligatòriament en possessió de la llicència federativa per a aquella temporada.
Cap federat podrà canviar de club o associació, una vegada iniciada la temporada i haurà de restar en el mateix club fins a finalitzar la temporada.
En cap cas tampoc no s’acceptaran les fusions i unions, ja siguin de caràcter transitori o permanent entre els clubs una vegada iniciades les competicions.
Tot seguit es procedirà a omplir amb els noms complets dels participants l’acta de la competició. L'incompliment d'aquest requisit anul·larà l’encontre i en conseqüència els dos equips quedaran com a perdedors i amb un punt de sanció per a cada un d’ells

Art. 4.- Els partits hauran de començar a l’hora establerta per la Federació sempre que sigui possible, donant un marge màxim de compliment obligat de 30 minuts, per a l’equip que no es trobi complet.

Art. 5.- En el cas que un equip no tingui un mínim de 5 jugadors als 30 minuts de l’hora d'inici, se’l considerarà com a no presentat i per tant el guanyador de l’encontre serà l’equip present amb el resultat de 9 a 0 i l’equip no presentat serà sancionat per no compareixença amb un punt de penalització; llevat que demostri que la seva incompareixença es degui a causes de força major i no imputables a ell. El jutge únic de competició podrà ordenar la repetició de l’encontre en una altra data.
Igualment en aquest supòsit el delegat o delegats que estan presents a l’hora d’inici de l’encontre deuran omplir l’acta amb el nom dels presents i fer constar les circumstàncies que acompanyen a la incompareixença. ** article modificat amb el reglament de la lliga 2023-24 **

Art. 6.- Els equips no podran sota cap concepte variar les dates, llocs i horaris dels encontres de forma unilateral. En cas de no poder celebrar l’encontre en els termes previstos per la Federació, aquests deuran comunicar-lo motivadament al jutge únic de competició amb la suficient antelació a l’encontre, perquè decideixi atenent a les circumstàncies, -les quals sempre han de ser d’insuperable condició i materials -,si s’accepta la variació de la data.
Tant la denegació com l’acceptació de canvi de dates, ha de ser comunicada al cap de tres dies d’haver rebut l’escrit de sol·licitud.
En cap cas s’acceptaran modificacions d’encontres per causes de tipus personal dels jugadors, excepte que els equips implicats de mutu acord així ho sol·licitin, sempre que no afectin a la resta d’encontres o a tercers.

Art. 7.- Una vegada iniciat l’encontre aquest ha de concloure sense interrupcions, llevat que s’hagi d’interrompre per forces de causa major no imputables als participants. En aquest supòsit, es deurà fer constar en l’acta el motiu de la interrupció i les puntuacions fins a aquest moment. El jutge únic de Competició decidirà una nova data perquè s’acabi l’encontre, i serà obligatori que componguin els equips els mateixos jugadors que van iniciar l’encontre.

Art. 8.- Les interrupcions de l’encontre imputables a un dels equips seran considerades faltes greus, tenint com a conseqüència la pèrdua de l’encontre per part de l’equip causant, més dos punts de sanció i una multa de fins a 300’00 euros.
Si el fet fora d’una gravetat extrema amb alteració de l’ordre públic, el jutge únic de competició podrà expulsar de la competició l’equip causant a més de les sancions anteriorment descrites.

Art. 9.- Una vegada finalitzat l’encontre, es deurà d’omplir l’acta en tots els seus termes, excepte en l’apartat de jugadors que s’haurà realitzat abans de l’inici de l’encontre. L’acta serà remesa a la Federació per e-mail en un termini màxim de 72 hores i el resultat serà avançat via e-mail o missatge telefònic a la Federació a les 24 hores com a màxim d’haver-ne celebrat l’encontre.
L’obligació de presentar l’acta correspon al delegat de l’equip en la seu del qual s’hagi realitzat l’encontre, així com el e-mail o missatge avançant el resultat.
La no presentació de l’acta per causa injustificada en els terminis previstos comportarà que es declari perdedor de l’encontre l’equip que té l’obligació de presentar-la. ** article modificat amb el reglament de la lliga 2023-24 **


DEL COMPORTAMENT DELS PARTICIPANTS
Art. 10.- El comportament dels jugadors abans, durant i després de l’encontre ha d’ajustar-se a les bones formes i usos socials, tant com en la seva relació amb tots els participants en l’encontre, així com amb els espectadors que allí assisteixin. Qualsevol actuació en contra d’aquests principis serà considerada una falta greu.

Art. 11.- Quant a la indumentària a utilitzar en els encontres, es recomana que els equips assisteixin amb l’uniforme oficial dels seus respectius equips. En cap cas es permet que es competeixi amb el tors nu o desvestits, així com amb indumentàries que puguin ferir la sensibilitat dels assistents ni amb qualsevol tipus de símbol que pugui fer referència a discriminació per sexe, condició física, religió , política o cap altre. Qualsevol actuació en aquest sentit serà considerada falta greu.

Art. 12.- Durant els encontres i abans d’aquests, està prohibida la utilització i consumició de fàrmacs i estimulants siguin del tipus que siguin i la utilització dels quals estigui expressament prohibida pel Comitè Olímpic Internacional. La utilització d’aquestes substàncies seran considerades falta greu.


DE LES SANCIONS I JURISDICCIÓ
Art. 13.- Són faltes greus aquelles que infringeixin una norma de les anteriorment contemplades i la seva infracció tingui aparellada aquesta qualificació. Les faltes greus portaran com a conseqüència la pèrdua de l’encontre del jugador que l’hagi comès, així com la suspensió per a participar en competicions oficials des d’una setmana a la suspensió a perpetuïtat, depenent de la gravetat.

Seran considerades de màxima gravetat:
- Les agressions físiques.
- Els insults.
- Les conductes antiesportives i indecoroses.
- La ingestió de substàncies prohibides.
- La falsificació de les actes.

Art. 14.- El jutge únic de la competició, és un òrgan jurisdiccional de primera instància de la competició, que haurà de complir els requisits estatutàriament establerts per a acomplir la seva funció.

Art. 15 .- El jutge únic decidirà sobre totes les qüestions que en aquest reglament es contemplen.

Art. 16.- Les actuacions del jutge únic s’iniciaran per dues vies:
- A instància d’un informe, mitjançant un escrit motivat per la part que es cregui afectada i que haurà de presentar-se amb un màxim de 72 hores a la Federació una vegada s’hagin produït els fets. La no presentació d’aquest escrit en el termini establert dóna lloc a la caducitat de la instància i de la tutela de la jurisdicció federativa sobre l’assumpte del qual es tracta.
- Per via d’ofici. Quan el jutge únic té coneixement d’irregularitats en els encontres a partir de les actes d’aquests, podrà actuar per ell mateix sense prèvia denúncia, dins del termini de les 72 hores després que ha tingut lloc l’encontre o, si el tema revestís una especial gravetat, en qualsevol moment.

Art. 17.- El jutge únic haurà d’utilitzar tots els mitjans possibles per a esclarir els fets. Mentre duri la investigació tots els integrants de la Federació (clubs, directius, jugadors, etc. ) hauran de col·laborar al màxim. El fet de no prestar aquesta col·laboració serà considerat com una falta greu.

Art. 18.- El jutge únic i sempre que sigui possible, donarà un veredicte motivat cinc dies després de haver-ne incoat l’expedient corresponent. Mentre no hi hagi pronunciament sobre l’assumpte, el resultat de l’encontre quedarà en suspens.

Art. 19.- Les decisions del jutge únic de competició es podran recórrer davant del Comitè d’apel·lació de la Federació.

Art. 20.- Si en el termini de 72 hores una vegada coneguda la decisió en primera instància, les parts implicades no recorren davant del Comitè d’apel·lació, es donarà per entès que aquestes accepten aquesta resolució i que per tant aquesta serà ferma.

Art . 21.- El Comitè d’apel·lació estarà format pel que determinin els estatuts.

Art.. 22.- El Comitè d’apel·lació haurà d’utilitzar tots els mitjans possibles per a esclarir els fets. Mentre duri la investigació tots els integrants de la Federació hauran de donar la màxima col·laboració. El fet de no prestar aquesta col·laboració serà considerat com a una falta greu.

Art. 23.- Les decisions del Comitè d’apel·lació seran preses per majoria simple i motivades, i en l’escrit de resolució els dissidents podran manifestar els seus motius.

Art. 24.- El Comitè d’apel·lació haurà de respondre a la qüestió plantejada en el termini màxim de 15 dies si això és possible.

Art. 25.- La sanciones i resultats dels encontres quedaran en suspens fins que el Comitè d’apel·lació no es pronunciï.

Art. 26.- Les resolucions del Comitè d’apel·lació es podran recórrer davant del Comitè Permanent de Disciplina Esportiva de la Direcció General d’esport, amb un termini màxim de 5 dies a comptar des del moment de la recepció per part de l'interessat de la resolució del Comitè d’apel·lació, tenint el recurrent l’obligació de comunicar aquest fet a la Federació.

Si en el termini establert no presenta aquest recurs, s’entendrà que renuncia a la instància i per tant la decisió esdevindrà ferma.


ALTRES DISPOSICIONS
Primera - Els locals on es desenvolupen les competicions hauran de ser tancats i amb la il·luminació, ventilació i espai suficient per a poder desenvolupar les partides segons els reglaments.

Segon .- Tot i que els locals on es desenvolupi la competició poden ser públics (bars, casinos, etc. ) i s’hi serveixi begudes alcohòliques per al públic en general, allò que s’ha contemplat en aquest reglament segueix sent d’obligat compliment per als participant, en especial tot el que fa referència a la ingesta de productes prohibits.

Tercer .- Als locals on se celebren competicions, estan obligats a posseir una pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi els possibles danys que es puguin originar amb motiu de la celebració d’una competició.

Quart.- La Federació es reserva el dret enviant un delegat tècnic per tal de comprovar si els locals compleixen els requisits mínims exigits i estiguin en possessió de la pòlissa corresponent, podent declarar no hàbil un local per falta dels requisits mínims exigits.


DISPOSICIÓ FINAL DEROGATÒRIA
Amb l’entrada en vigor d’aquest reglament, queden derogats en tots els seus apartats els anteriors reglaments de competició preexistents.


ANNEX I

REQUISITS DE LES INSTAL·LACIONS REGLAMENTÀRIES


1.- La diana haurà de ser de sisal premsat en perfecte estat de conservació amb els números i separacions completament visibles. El número 20 haurà d’estar col·locat en la part superior i les dimensions són les següents:

Circumferència: 142 cm.
Diàmetre 45,3 cm
Diàmetre àrea de joc: 34,3 cm
Amplada dobles i triples: 8,0 mm
Diàmetre centre de la diana vermella: 12,7 mm
Diàmetre centre de la diana verda: 31,8 mm
Disposició dels números seguint el sentit de les agulles del rellotge:

20-1-18-4-13-6-10-15-2-17-3-19-7-16-8-11-14-9-12-5

Caselles blanques o negres valor SENCILL
Circumferència exterior (colors verd o vermell) valor doble
Circumferència interior (colors verd o vermell) valor triple
Centre diana verd = 25 punts
Centre diana vermell = 50 punts

2.- Les distàncies en què s’ha de col·locar la diana són les següents:

a) centre de la diana al terra: 173 cm
b) centre diana a la línia de tir: 293 cm
c) vertical de la cara de la diana a línea de tir: 237 cm
d) del centre de la diana al sostre: 100 cm mínim

3.- La línia de tir haurà d’estar marcada amb un llistó recte amb les dimensiones següents:
100 cm (llarg) x 2 a 4 cm (alt) x 2 a 4 cm (ample)

4.- La diana ha de ser il·luminada sense produir ombres, reflexos o enlluernaments per un focus de la potència adient per pogué jugar, col·locat a una distància de la diana que no pugui entorpir la visió o el camp de tir.

5.- Cal poder disposar d’una pissarra o marcador de qualsevol mena, visible des de la línia de tir però sense incidir en l’àrea de tir, on s’aniran anotant els punts. No s’admetrà cap sistema d’anotació de les partides que no reflecteixi exactament el desenvolupament de la partida en joc. Es a dir, en tot moment els jugadors deuran de pogué veure totes les anotacions efectuades en el transcurs del joc.

6.- Cal disposar de recanvis de tots els elements anteriorment ressenyats.


ANNEX II

SISTEMA DE DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETICIONS OFICIALS

- COMPETICIONS DE LLIGA -

1.- La competició de lliga és una competició per punts, disputada pels equips en què es realitzen enfrontaments de tots entre tots els equips inscrits pels seus clubs per aquesta competició. El campió de la competició serà aquell equip que més punts aconsegueixi al final de la temporada.

1a.- El sistema de puntuació es el següent:
Partit guanyat 3 PUNTS
Partit perdut 1 PUNT

1b.- Els partits es disputen pel sistema establert de lletres i números. Els capitans d’ambdós equips deuran de fer un sorteig a la fi d’escollir lletres o números per fer la seva alineació. La disposició dels enfrontaments dels partits, deuran de complir el següent ordre.

EQUIP LLETRES, ordre de joc: Individuals A-B-C-D-E-F
Parelles A/B-C/D-E/F
EQUIP NÚMEROS, ordre de joc: Individuals 1-2-3-4-5-6
Parelles 3/4 – 5/6 –1/2

1c.- Una vegada feta l’alineació, no s’admetrà cap canvi en els individuals. Si un jugador no està en la línea de tir quan li toqui jugar la seva partida, es donarà com perdedor i jugaran el següents participants. El capità de l’equip pot realitzar substitucions en parelles, sempre respectant les posicions inicials del jugadors que continuen disputant el partit. Es a dir, si un jugador juga en la posició A de lletres, tindrà que jugar en la posició A de parelles; el substitut sempre tendra que jugar en un lloc que ha quedat vacant.

1d.- Els partits deuran d’esgotar els 9 punts en joc, encara que un dels equips hagi arribat al cinquè punt que li dona com guanyador de l’encontre.
1e.- Qualsevol incidència del partit (màxims tancaments, millors partides o màximes puntuacions, així com qualsevol anomalia detectada durant l’encontre), tindrà que ser reflectida al acta oficial. No s’admetrà cap reclamació que no constí al acta oficial.

- COMPETICIONS DE COPA -
2.- El sistema com ha de desenvolupar-se aquesta competició és idèntic a l’anterior. Si per motius de calendari els encontres tinguessin que ser de caràcter eliminatori, ja sigui a un encontre o a anada i tornada, aquesta circumstancia haurà de ser anunciada per la Federació a tots els participants abans de iniciar la competició. En aquest cas, s’haurà de fer un sorteig per confeccionar cada ronda de les eliminatòries.

- COMPETICIÓ DE RÀNQUING I INDIVIDUALS -
3.- En les competicions individuals, els encontres tenen caràcter eliminatori.

En ambdós sistemes de competició, els jugadors hauran d’estar proveïts de la llicència federativa vigent per a aquella temporada.

3a.- Els encontres podran ser a la millor de tres, set o nou partides, depenent del que està establert per la Federació en la competició que es tracti. En les competicions individuals, previ a l' inici del primer encontre es farà un sorteig sense caps de sèrie per confeccionar el quadrant de competició, seguint el sistema de rondes per grups per els altres encontres.

3b.- En les competicions purament individuals, la Federació nomenarà un equip tècnic para controlar el bon desenvolupament del joc i anotar els diferents resultats.

3c.- El jugador que no estigui a l’hora d’inici se li concedirà un marge de 5 minuts. Transcorregut aquest temps se li donarà el partit com a perdedor.

3d.- En les competicions individuals són d’aplicació totes les normes previstes en el Reglament General de Competicions.


DISPOSICIONS COMUNS
En tot tipus de competicions de les que estan aquí contemplades, el tipus de joc que es desenvolupa és el del 501, tancant sempre en doble - excepte en las categories infantils, que es decidirà la forma de joc -, i per al seu desenvolupament cal aplicar les normes internacionals reconegudes d’aquest joc.

En tot cas, el dard que reboti i no es clavi en la diana es considera com a llançat i amb una puntuació igual a "0".

Una vegada llançat el primer dard no es podrà traspassar la línia de tir fins llençar els tres dards. En cas de dubte s’ha de consultar al jutge de la partida i en tot cas demanar permís per pogué traspassar-la per qualsevol altre circumstancia.


ANNEX III

CATEGORIES I GRUPS D'EDATS. JUTGES

1.- Se estableixen les següents categories, comptant que les edats es computen per any natural, no per dia de naixement:

- Infantil ........................ 12 anys i anteriors.
- Júnior .........................  fins a 18 anys
- Sènior ......................... de 19 a 35 anys.
- Veterans ..................... de 36 anys i superiores.
- Categoria absoluta ..... engloba a totes les anteriors

2.- Les categories per edat són iguals para ambdós sexes.

3.- En les diverses competicions es faran classificacions separades per sexes, excepte s’indiqui el contrari.

4.- Les competicions, excepte que s’indiqui el contrari, es faran per categoria absoluta.

5.- En les competicions que es facin per grups de edat, s’ha de reflectir clarament aquesta circumstància en la publicitat i anuncis de la prova.

 

JUTGES
6.- Són àrbitres les persones físiques que, havent subscrit la corresponent llicència federativa, tenen cura del compliment de les regles oficials de joc i l’aplicació d’aquestes durant els encontres, ostentant la màxima autoritat dins del terreny de joc.

7.- La titulació oficial dels àrbitres serà expedida per la Federació Catalana de Dards a través de l’òrgan competent en la matèria arbitral que determini la Junta Directiva i en col·laboració quan sigui el cas amb les entitats competents segons la normativa vigent.

8.- L’àrbitre és la autoritat esportiva inapel·lable des del punt de vista tècnic.

En les competicions oficials o autoritzades per la FCD, hi haurà una taula d’organització la qual estarà subjecte a l’àrbitre per a decisions que puguin alterar la marxa d’aquestes.


DISPOSICIÓ FINAL
Els clubs, equips i esportistes participants i / o inscrits en els campionats organitzats per la Federació Catalana de Dards, accepten i acaten totes les normes aquí descrites.

Qualsevol dubte o situació no especificada en questes normes, serà estudiada i sancionada pel jutge de torn o el responsable federatiu corresponent.
 

FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS

 Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.